Logo Dorpsraad Vogelwaarde
Home | Actueel | Achtergrond | in het Nieuws | Bedrijvigheid | Voor Inwoners
 
Actueel
Dorpsraad
Persberichten
Activiteiten
Overig Nieuws
Memo's
 

 

Dorpsraad

Doelstellingen

Vergaderdata

Statuten

Verslagen vergaderingen

Huishoudelijk reglement

Ingekomen stukken

Leden Dorpsraad

Uitgaande stukken

Opbouw logo dorpsraad


Doelstellingen Dorpsraad Vogelwaarde

 • Verkorten lijn tussen gemeenteraad en inwoners van Vogelwaarde waardoor de mensen betrokken blijven bij het wel en wee in het dorp.
 • Vermijden dat inwoners het gevoel krijgen er maar bij te bungelen.
 • Platform voor burgers om mee te praten over hun woonomgeving en leefbaarheid in Vogelwaarde.

Hoe doen we dat?

 1. Wensen van alle inwoners zo goed mogelijk vertalen naar gemeentebestuur en deze volgen in de tijd. Basis hiervoor zal zijn het dorpsplan dat door Scoop momenteel wordt gemaakt
 2. Sterk maken voor het vasthouden, verbeteren of vernieuwen van de nu reeds bestaande voorzieningen , zoals bibliotheek, basisschool De Schakel, peuterspeelzaal, kinderopvang, speeltuintje,sportaccommodaties, brandweer, het Dorpscentrum, plaatselijke middenstand/ondernemingen en verenigingen.
 3. Openstaan voor nieuwe en bestaande activiteiten ter bevordering en instandhouding van de algemene leefbaarheid in Vogelwaarde.
 4. Coördinerend optreden (indien gewenst) tussen verenigingen, zodat deze b.v. niet op dezelfde dag of avond iets organiseren voor de leden/inwoners.
 5. Inspraakavonden organiseren met evt. deskundigen en/of gemeenteraadsleden over zaken die erg belangrijk voor de bewoners van Vogelwaarde en/of gedeelte van Vogelwaarde zijn, b.v. openbaar groen, verkeersdrempels, snelheid bebouwde kom, aanpassing en wensen aangaande infrastructuur, openbaar vervoer en sociale veiligheid.
 6. Met de gemeente een overeenkomst aangaan waarin de positie en belangrijkheid van de dorpsraad expliciet zijn beschreven. Tevens het minimum aantal keren dat er overleg gevoerd wordt tussen gemeenteraad en dorpsraad. Ook wanneer hiervoor aanleiding is de mogelijkheid tot overleg op ad-hoc basis.
  Het intern draagvlak vastleggen van de samenwerking bij en met de gemeente.
 7. Beleggen van openbare vergaderingen volgens huishoudelijk reglement, zodat de inwoners hun wensen kunnen inbrengen of toelichten.
 8. Democratisch gekozen besturen nemen besluiten democratisch. De leden van de dorpsraad zijn er voor het algemeen belang en niet voor eigen belang.
 9. Samenwerken met dorpsraden uit de gemeente, en/of andere gemeenten, over gezamenlijke wensen en beleid.
 10. Verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid.
Terug naar boven


Statuten Dorpsraad Vogelwaarde
Naam, zetel en duur
Artikel 1

 1. De stichting is genaamd Stichting Dorpsraad Vogelwaarde en wordt verder in deze statuten genoemd: de stichting.
 2. De stichting is per 1 juni 2002 opgericht voor onbepaalde tijd.
 3. De stichting heeft haar zetel in Vogelwaarde.

Doel
Artikel 2

 1. De stichting stelt zich, zonder winstoogmerk ten doel: het in voortdurende wisselwerking met de bewoners behartigen van de belangen van alle bewoners van Vogelwaarde bij de gemeentelijke instanties en andere organisaties die behulpzaam kunnen zijn om de doelstellingen te verwezenlijken.
 2. De stichting stelt zich verder ten doel, te trachten de belangenbehartiging van de bewoners van Vogelwaarde te verwezenlijken door het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de meest ruime zin verband kunnen houden dan wel daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  • het houden van vergaderingen;
  • het bevorderen en instandhouden van eventuele interne organisatievormen, nader te omschrijven in het huishoudelijk reglement;
  • in een al dan niet formele vorm samen te werken met andere rechtspersonen en/of organisaties en/of natuurlijke personen die aan de realisering van de doelstellingen van de stichting kunnen bijdragen;
  • de activiteiten van de stichting en de resultaten daarvan, voor zover mogelijk en wenselijk, via de pers en media bekendheid te geven.

Vermogen
Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • Jaarlijkse subsidie van de gemeente.
 • Alle andere wettige inkomsten, daaronder begrepen de inkomsten welke voortvloeien uit activiteiten die de stichting ter verwezenlijking van de doelstellingen mocht ontwikkelen.
 • Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt, met inachtneming van het feit, dat erfstellingen niet anders aanvaard mogen worden dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur
Artikel 4

 1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste 3, in Vogelwaarde woonachtige, leden. Leden van het bestuur mogen geen lid van de gemeenteraad zijn. Getracht moet worden alle wijken vertegenwoordigt te hebben in het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en ook hun plaatsvervangers. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
 2. Het aantal leden wordt met inachtneming van het vorenstaande door een éénstemmig besluit van het bestuur besloten. De penningmeester legt uiterlijk in de maand juni aan het bestuur rekening en verantwoording af van het door hem in het voorgaand boekjaar gevoerde beheer.
 3. De leden van het bestuur worden in functie benoemd voor een periode van vier jaar. Bij tussentijds aftreden of eindigen van een bestuurslid, komt een nieuw benoemd bestuurslid voor wat de zittingsperiode betreft, in de plaats van het afgetreden lid.

Artikel 5
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, door verklaring in staat van faillissement, door het aanvragen van surséance van betaling, door onder curatelenstelling alsmede door ontslag door de rechtbank.

Artikel 6

 1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan, zal daarin door de overblijvende bestuursleden zo spoedig mogelijk worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid, dat als zodanig in beginsel dezelfde functie zal bekleden als degene in wiens plaats hij werd benoemd.
 2. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden over de benoeming, en ook wanneer te eniger tijd alle bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening gebeuren door de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

Artikel 7
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en evenmin tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn, en zelfs dan nog slechts onder de voorwaarde dat schriftelijk toestemming daarvoor door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente is verleend.

Artikel 8

 1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en buiten rechte. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter casu quo de secretaris en één ander lid van het bestuur. Bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door twee andere bestuursleden, of indien slechts één ander bestuurslid in functie is, door dit bestuurslid en één ander lid van het bestuur.
 2. De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der stichting geen beloning, maar een onkostenvergoeding welke per kwartaal wordt uitgekeerd en jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.

Bestuursvergaderingen
Artikel 9

 1. Ieder kalenderjaar wordt minstens éénmaal een openbare bestuursvergadering gehouden met het voltallig bestuur.
 2. Het bestuur vergadert, in aanvulling op het in lid 1 bepaalde voorts zo dikwijls als de voorzitter, of diegene die hem als zodanig vervangt, ofwel ten minste twee bestuursleden dit gewenst acht(en).
 3. De secretaris roept op tot de vergaderingen, ten minste zeven dagen voor de vergadering, door een oproepingsbrief. De oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. De secretaris maakt voorts van het op de vergadering verhandelde en besloten notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend. De notulen zullen in elk geval een lijst van actiepunten en besluiten bevatten. Fungeert de secretaris als voorzitter dan gebeurt het notuleren door de penningmeester of door de tweede secretaris. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door de secretaris te ondertekenen kopie van de notulen.

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd, zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen. In de bedoelde schriftelijke kennisgeving dienen de bestuursleden zich uitdrukkelijk uit te spreken over het betrokken voorstel en zich voor de aanneming daarvan te verklaren.
  Besluiten, inhoudende adviezen aan het gemeentebestuur, worden echter genomen bij meerderheid van stemmen en in een openbare vergadering, waarbij tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
 2. Tenzij in de statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
 3. Iedere bestuurder heeft een stem in de vergadering.
 4. De stemmingen gebeuren mondeling, tenzij het een stemming over personen betreft, dan wel indien een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming gebeurt bij ongetekende, gesloten briefjes. Stemming bij acclamatie is geoorloofd, indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet.
 5. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
 6. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als verworpen beschouwd.
 7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of het huishoudelijk reglement voorzien, beslist de voorzitter.

Boekjaar, jaarstukken en begroting
Artikel 11

 1. Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 2. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen vier maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en neergelegd, voor zover de wettelijke bepalingen dit voorschrijven.
 3. Jaarlijks voor het afsluiten van het lopende boekjaar wordt door de penningmeester een begroting voor het komende boekjaar opgesteld en aan het bestuur aangeboden. De begroting wordt door het bestuur vastgesteld en neergelegd, voor zover de wettelijke bepalingen dit voorschrijven.

Huishoudelijk Reglement
Artikel 12

 1. Het bestuur kan besluiten een Huishoudelijk Reglement vast te stellen, waarin richtlijnen kunnen worden opgenomen wat betreft de aard van de activiteiten die de stichting kan gaan ontwikkelen; Verder worden hierin de onderwerpen geregeld, welke niet in deze statuten mochten zijn vervat.
 2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet met de wet of met deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur kan besluiten, het Huishoudelijk Reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de besluitvorming aangaande de vaststelling, wijziging of opheffing van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 10, lid 2 tot en met 8 van deze statuten van toepassing, op voorwaarde dat slechts een gewone meerderheid van stemmen is vereist.

Statutenwijziging
Artikel 13

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig, of waarbij eventueel afwezige bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen. Statutenwijziging is niet mogelijk ten aanzien van het bepaalde in artikel 7, artikel 12 lid 2 en artikel 13 van deze statuten.
  Statutenwijzigingen die samenhangen met het bepaalde in de gemeentelijke Inspraakverordening dan wel gevolgen hebben of kunnen hebben voor de status van erkenning, dienen per omgaande schriftelijk te worden gemeld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek geschrift van de akte van wijziging neer te leggen op het kantoor van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Terneuzen.

Ontbinding
Artikel 14

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk datgene wat in artikel 13 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.
 2. De stichting wordt ontbonden:
  • Door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  • Door rechtelijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Vereffening
Artikel 15

 1. De vereffening gebeurt door het bestuur.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk en nodig van kracht.
 4. Het bestuur bepaalt de bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, op voorwaarde dat, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk benadert.

Slotbepaling

Artikel 16
In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet in is voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 17
De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

Slotverklaringen

 1. Tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal tot bestuursleden van de stichting worden benoemd:
  1. voorzitter: R.P.M. de Kort
  2. secretaris: A. van der Camp
  3. penningmeester: H. Vereecken
  4. bestuurslid: L. Verbiest
  5. bestuurslid: C. Marcus
 2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december 2002.

Terug naar boven


Huishoudelijk Reglement

Artikel 1
Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Vogelwaarde gevestigde Stichting dorpsraad Vogelwaarde, vastgesteld bij akte op 25 juli 2002, verleden voor notaris Mr. Vroome te Hulst.

Doel reglement

Artikel 2
Het huishoudelijk reglement dient de uitvoering van hetgeen is bepaald in de statuten te verduidelijken en te vereenvoudigen.

Dorpsplan

Artikel 3

 1. De inspanningen van de stichting dienen primair het doel, de belangen van de bewoners van Vogelwaarde in de meest ruime zin van het woord, te behartigen. Teneinde richting te kunnen geven aan plannen en verwachtingen, zal het stichtingsbestuur een dorpsplan opstellen, waarin de visie van het stichtingsbestuur op zowel de korte, als op de lange termijn wordt neergelegd.
 2. Dit dorpsplan is niet beperkt in reikwijdte, maar zal in ieder geval de volgende elementen bevatten:
  • een analyse van het dorp en zijn inrichting en demografie;
  • een inventarisatie van knelpunten en mogelijke probleemsignaleringen;
  • een voorstel voor het oplossen van de gevonden knelpunten/problemen in het dorp;
  • een schatting van de inzet van financiële middelen en arbeidscapaciteit die nodig zijn om te kunnen komen tot realisering van de voorgestelde oplossingen.
 3. Na voltooiing zal het dorpsplan in definitieve vorm worden aangeboden aan de raad van de gemeente; het dorpsplan kan jaarlijks door het stichtingsbestuur worden bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan.

Activiteiten

Artikel 4
Het stichtingsbestuur zal activiteiten kunnen ontwikkelen die een commercieel of semi-commercieel karakter kunnen hebben, maar die in ieder geval zullen bijdragen aan het verhogen van de leefbaarheid van Vogelwaarde en het verhogen van de sociale cohesie tussen de bewoners van Vogelwaarde. Het bepaalde in artikel 7 van de statuten van de Stichting Dorpsraad Vogelwaarde geldt onverkort.

Bestuur

Artikel 5

 1. Het bestuur van de stichting handhaaft de Statuten en de reglementen van de stichting.
 2. Tot de werkzaamheden van het bestuur behoort onder meer:
  • het leiding geven aan de stichtingsactiviteiten;
  • het uitvoeren van de genomen bestuursbesluiten;
  • het vertegenwoordigen van de stichting naar buiten toe;
  • het behandelen van de lopende stichtingszaken.
 3. De vertegenwoordigende taak van een bestuurslid kan desgewenst voor een bepaalde gelegenheid bij wijze van uitzondering aan een ander bestuurslid worden overgedragen.
 4. Het bestuur is verantwoordelijk voor het handhaven van de orde op de vergaderingen. Het heeft bij ordeverstoringen het recht een ieder het bijwonen van de vergadering te ontzeggen.

Bestuurscommissies

Artikel 6

 1. Er kunnen bij een besluit van de bestuursvergadering één of meer commissies worden ingesteld met een bepaald omschreven doel, taak en omvang, al dan niet volledig uit leden van het bestuur bestaand. De bestuurscommissie als zodanig en de leden van de commissie afzonderlijk zijn verantwoording van hun handelingen schuldig aan het bestuur.
 2. Een commissie dient haar taak efficiënt te vervullen. Het verslag en de bescheiden die onder de commissie berusten vervallen aan het archief van de stichting ter raadpleging door de volgende commissie.
 3. Elke commissie dient van haar te verwachten inkomsten en uitgaven jaarlijks een begroting op te stellen en deze aan de bestuursvergadering ter goedkeuring aan te bieden.
 4. Elke commissie regelt haar inkomsten en uitgaven in overleg met de penningmeester en legt aan de bestuursvergadering rekening en verantwoording af over het gevoerde financiële beleid. Een nadelig saldo wordt door de stichtingskas gedragen, een batig saldo wordt aan de stichtingskas overgedragen.
 5. De leden van de commissie worden benoemd door het bestuur uit de leden uit haar midden.
 6. De commissieleden verdelen hun taken onder leiding van de voorzitter.
 7. Indien door omstandigheden een commissielid moet worden vervangen gebeurt dit door de benoeming van een opvolger door de bestuursvergadering, of op voorstel van één of meer commissieleden.
 8. Indien de taak van de commissie zoiets noodzakelijk maakt, kan een inzake het desbetreffende onderwerp ter zake bijzonder deskundige ook buiten de bestuursleden van de stichting worden toegevoegd, op voorstel van de bestuursvergadering die deze persoon ook benoemt.

Vergaderingen

Artikel 7

 1. Tenzij de statuten een andere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de bestuursvergadering met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen genomen.
 2. Stemming over zaken gebeurt bij handopsteken, tenzij de voorzitter of tenminste vijf der lijfelijk aanwezigen een hoofdelijke stemming verlangt. Stemming over personen gebeurt schriftelijk.
 3. Bij de oproep voor de volgende vergadering wordt het verslag van de laatste vorige vergadering meegezonden.
 4. Elk bestuurslid is gerechtigd tot inzage van de verslagen van de bestuursvergaderingen van de laatste twee jaren.

Bestuursleden

Artikel 8

 1. Het bestuur kiest zelf de leden uit het bestuur voor de functies die het nodig acht. Hierbij zal het bestuur zoveel mogelijk trachten voor de vacante bestuursplaatsen personen aan te trekken, die affiniteit hebben met Vogelwaarde en die deel uitmaken van het woongebied van Vogelwaarde.
 2. De bestuursleden hebben de vrijheid tussentijds onderling van functie te wisselen.
 3. Het bestuur is gerechtigd, voor zover noodzakelijk, aan bepaalde personen te verzoeken de vergaderingen van het bestuur als adviserend lid bij te wonen.

Vergoeding onkosten

Artikel 9
De leden van het bestuur en door hen ingestelde commissies kunnen, op grond van een door elk van deze lichamen te nemen besluit, binnen de daarbij te stellen grenzen en binnen de totaal daarvoor begrote bedragen, vergoeding genieten voor reis - en verblijfkosten, gemaakt voor het bijwonen van bestuurs - en commissievergaderingen en voor andere reizen ingevolge daartoe door het betreffende lichaam genomen besluiten. Ten hoogste kunnen worden vergoed de werkelijk gemaakte kosten. Indien de betrokkene in het buitenland woont of verblijft, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor het bijwonen van bestuurs - en commissievergaderingen niet voor vergoeding in aanmerking.

Penningmeester

Artikel 10

 1. De penningmeester dient aan het bestuur de nodige aanwijzingen te geven voor de financiële administratie en de daarmee samenhangende aspecten.
 2. De penningmeester waakt voor de tijdige inning van de vorderingen van de stichting en van de overige aan de stichting verschuldigde bedragen, en is gemachtigd tot het doen van alle uitgaven, voor zover deze uitdrukkelijk volgen uit de door het bestuur volgens artikel 11, lid 3 van de Statuten vastgestelde jaarlijkse begroting.
 3. De penningmeester draagt zorg voor de geldmiddelen van de onder het beheer van de stichting staande fondsen. Hij draagt verder zorg voor de afzonderlijke administratie van de bezittingen, baten en lasten van de stichting.
 4. De penningmeester draagt zorg voor een overzichtelijke boekhouding welke de stand van bezittingen, vorderingen en schulden en de daarin van dag tot dag optredende wijzigingen weergeeft en overigens op zodanige wijze moet zijn ingericht die de op elk begrotingsdeel verschenen baten en lasten zonder meer blijken en dat desgewenst periodiek en op korte termijn een overzicht van bezittingen en schulden daaraan ontleend kan worden.
 5. De penningmeester brengt in de vergaderingen van het bestuur van de stichting verslag uit over de financiële gang van zaken.
 6. Bij aftreden van de penningmeester gebeurt de overgave en overname van de geldswaarden binnen veertien dagen na het in functie treden van de nieuwbenoemde penningmeester.

Jaarverslag

Artikel 11
Indien uit het financiële jaarverslag blijkt, dat er een financieel overschot c.q. tekort is ontstaan, beraadslaagt en onderzoekt het bestuur de mate van het financiële overschot c.q. tekort en de oorzaken hiervan en beoordeelt de behoefte aan financiële reserves, mede gezien de ontwikkelingen in de marktsector exploitatie, waarin de stichting actief is.

Artikel 12
Aan ieder bestuurslid wordt, op een daartoe strekkend verzoek, inzage verstrekt in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en in andere eventueel door het bestuur vastgestelde bijzondere reglementen van de stichting, en ook in alle daarin later aangebrachte wijzigingen, tegen kostprijs.

Vereffening

Artikel 13

 1. Bij vereffening maakt de penningmeester een liquidatierekening op.
 2. Het bestuur bepaalt de bestemming welke, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, op voorwaarde dat, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk benadert. Het bestuur is bevoegd, aanwijzingen te geven over de wijze, waarop het uit te keren bedrag over de aangewezen bestemmingen verdeeld zal worden.

Slotbepalingen

Artikel 14

 1. Dispensatie van enig artikel of van een gedeelte van een artikel van dit Huishoudelijk Reglement kan worden verleend door het bestuur van de stichting, op voorstel van tenminste drie leden van het bestuur. De duur van de dispensatie moet nauwkeurig worden aangegeven.
  Dispensatie ten aanzien van het bepaalde in artikel 4, artikel 5 lid 1 en artikel 14 van dit reglement is evenwel niet mogelijk.
 2. Ieder bestuurslid dient een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement in bezit te hebben.
 3. Een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan op voorstel van tenminste drie leden van het bestuur worden ingediend. Wijziging van het bepaalde in artikel 4, artikel 5 lid 1 en artikel 14 van dit reglement is evenwel niet mogelijk
 4. Voor het wijzigen van het Huishoudelijke Reglement geldt het in artikel 12 van de Statuten bepaalde. Het voorstel tot wijziging moet tenminste zeven dagen voor de daartoe te houden vergadering van het bestuur aan de leden worden bekendgemaakt.

Terug naar boven